vormsel

Het Vormsel, wat afkomstig is van het latijnse woord “firmare” wat “bevestigen” betekent, is het sacrament, wat het Doopsel bekrachtigt en de christelijke initiatie wordt ermee voltooid. Door het Vormsel ontvangt de gedoopte de kracht van de Heilige Geest om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. De wezenlijke ritus van het Vormsel is de handoplegging, waarin het bijbelse gebaar tot uiting komt waarmee de gave van de Heilige Geest wordt meegedeeld en in het gebed wordt afgeroepen, aangevuld met de zalving van het voorhoofd met het heilig chrisma, waardoor de vormeling het zegel ontvangt dat hem of haar op Christus (“gezalfde”) doet gelijken. Dit zegel is onuitwisbaar en dus kan een mens maar eenmaal gevormd worden. Doorgaans wordt het Vormsel toegediend door de bisschop op een leeftijd van ongeveer 12 jaar. Tijdens dit ritueel leggen de ouders of peter en/of meter de rechterhand op de rechterschouder van de vormeling.

Binnen onze parochie wordt er ieder jaar het H. Vormsel toegediend door de bisschop of een van zijn naaste medewerkers. Indien jongens en meisjes uit het basisonderwijs, uit groep 7 en/of 8, die niet-leerling zijn van een van de basisscholen in de parochies, dit sacrament graag zouden ontvangen, geven de ouders dit uiterlijk een maand voor de viering door aan pastoor. Dit i.v.m. de voorbereiding. Het tijdstip waarop het H. Vormsel wordt toegediend, wordt aangekondigd in de kerk en in de weekbladen bij de kerkdiensten, en natuurlijk op deze site.